มาตรา ๙ (๘) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส


มาตรา ๙ (๘) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

การรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่้วยงานภาครัฐ

 

 

 

 

 

26/10/2016

492

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล