ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 

          เทศบาลตำบลพระเสด็จได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ ตลอดจนประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ด้วยการแต่งกายด้สยเสื้อสีเหลืองตามอธัยาศัยตลอดเดือน กรกฎาคม 2561 และร่วมลงนามถวายพระพร

20/07/2018

380

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล