ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ


ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ

          ด้วยสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ กำหนดนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ

04/08/2018

386

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล