แผ่นพับโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561


แผ่นพับโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561

ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของบุคลากรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จพร้อมศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2561

26/09/2018

517

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล