ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” (Zero Tolerance) ของพนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปี 2561


ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” (Zero Tolerance) ของพนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปี 2561

26/09/2018

579

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล