รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561(ขั้นแปรญัตติ และขั้นลงมติ)


รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561(ขั้นแปรญัตติ และขั้นลงมติ)

02/10/2018

398

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล