สำนักปลัด


สำนักปลัด

- คู่มือการปฏิบัติงานของนางอารีรัตน์  โอ่งอิน  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

- คู่มือการปฏิบัติงานของอุษณี  ขวัญมุข ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

- คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวฐณมน  คุ้มอักษร  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- คู่มือการปฏิบัติงานของสิบเอกกรกมล  ประวัง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

- คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวภัทรวดี  พลังช้างสาร  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป (ปจ.)

- คู่มือการปฏิบัติงานของนางดวงรัตน์  อยู่สุขสวัสดิ์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

- คู่มือการปฏิบัติงานของนายจีรศักดิ์ กอนวงษ์  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ

- คู่มือการปฏิบัติงานของนายสมศักดิ์  เลิศจันทร์  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 

- คู่มือการปฏิบัติงานของนางสายฝน  บุรา  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 

- คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวอรุวลี  จารุชาต  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 

- คู่มือการปฏิบัติงานของนายพรนิรัญ  ไชยมงคล  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 

- คู่มือการปฏิบัติงานของนายนิรุต  ไชยะเกิด ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 

- คู่มือการปฏิบัติงานของนางพิมพ์พร  อู่รอด  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 

- คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวทิพวรรณ  คงนุ่น  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 

26/10/2016

645

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล