แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

          การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของหน่วยงาน

                   - จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของประชาชน

                   - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

                   - แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน

 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ

                   ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ  โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด  ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/10/2016

533

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล