ประกาศและคำสั่ง


ประกาศและคำสั่ง

- ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี

- คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ลงวันที่ 29 ธันาวาคม 2559

- ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รั่ปชั่น ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

- คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560

- ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

- ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562

- ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์และแจ้งเบาะแสการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง.การแสดงเจตจำนงการบิหารงานด้วยความซื่อสัตย์ทุจริตมีคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง นโยบายและกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนเพื่อความปลอดทุจริตจากการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 2561-2565 (เพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

26/10/2016

457

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล