ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS ในขั้นตอนการทำแบบสำรวจฯ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS ในขั้นตอนการทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมาและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

19/11/2018

543

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล