ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561) และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี)

30/11/2018

340

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล