สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ หมู่ที่ 6,7,8,9,10 ตำบลทุ่งยั้ง


สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ หมู่ที่ 6,7,8,9,10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

04/04/2019

446

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล