คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บและบันทึกข้อมูลประเมินความพึงพอใจประชาชน


คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บและบันทึกข้อมูลประเมินความพึงพอใจประชาชน

06/06/2019

288

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล