แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) กรณีเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) กรณีเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562

06/06/2019

347

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล