รายงานคำร้องขอรับการช่วยเหลือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ คำร้องทั่วไป และคำร้องขอน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561


รายงานคำร้องขอรับการช่วยเหลือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ คำร้องทั่วไป และคำร้องขอน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561

14/06/2019

422

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล