วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำขวัญ


วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลพระเสด็จ  เศรษฐกิจมั่นคง  ดำรงวัฒนธรรม  เลิศล้ำทรัพยากร

 

พันธกิจ

ตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559 - 2563 ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ

1. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านพาณิชย์ทุกรูปแบบ ประชาชนมีอาชีพ และรายได้พอเพียง

3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. พัฒนาสังคม และทรัพยากร

คำขวัญ


นบพระแท่นศิลาอาสน์    งามวิลาศวัฒนธรรมไทย   
ชวนหลงใหลผ้าทอมือ    เลื่องชื่อหอมแดง 
แหล่งบัวหลวงบึงมาย

09/12/2016

1179

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล