ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมันสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมันสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

                    ด้วยเทศบาลตำบลพระเสด็จได้มีการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมันสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ตามประกาศกำหนดประชุมสภา ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลพระเสด็จ โดยร้อยตรีพงศ์วินิจ ไพจิตรกุญชร ประธานสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ มอบนางศิริธร ห้องพ่วง รองประธานสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (ขั้นรับหลักการ)

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล