ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการ LTC
ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2564
ณ อาคารธรรมาธิบาล เทศบาลตำบลพระเสด็จ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 
          ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานสถานะทางการเงินและพิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแล และได้มีการมีการเสนอ Care Plan ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ จำนวน 18 ราย โดยผู้จัดการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (CM)

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล